Stadsvernieuwing / Thematische oproep ‘Groen in de stad’

Vanaf dit jaar subsidieert Vlaanderen thematische stadsvernieuwings­projecten. Het thema voor 2017 is ‘Groen in de stad’. Projecten kunnen ingediend worden tot 18 september 2017.

Het investeren in kwaliteitsvolle stadsontwikkeling groeide de afgelopen jaren uit tot een cruciaal instrument van het Vlaamse Stedenbeleid. Vlaanderen zet het stads­vernieuw­ings­instrument in voor de stedelijke vernieuwing van 34 Vlaamse steden:


• grootsteden Antwerpen en Gent;
• 11 regionale steden;
• 21 kleinere, provinciale steden.

Thematische stadsvernieuwingsprojecten
Thematische stadsvernieuwingsprojecten zijn kleinschalige en vernieuwende stadsvernieuwings­projecten die inspelen op specifieke, stedelijke uitdagingen. Ze haken in op nieuwe uitdagingen of uitdagingen waarvoor de steden nog onvoldoende antwoorden op hebben. Thematische projecten zijn daarom per definitie experimenteel en innovatief.

Jaarlijks stelt de Vlaamse Regering een subsidiebedrag van 1.200.000 euro ter beschikking voor thematische stadsvernieuwingsprojecten. Het plafond per project bedraagt maximum 500.000 euro. Eenmaal goedgekeurd, moeten de steden het project binnen de drie jaar realiseren.

Elk jaar lanceert de Vlaamse overheid een oproep voor één of meerdere stedelijke uitdagingen.

Innovatief

Hoewel de projecten kleinschaliger zijn, blijven een aantal essentiële stadsvernieuwingscriteria van kracht. Zo moeten thematische projecten:

• ingebed zitten in de lokale beleidsvisie op stadsontwikkeling;
• een duidelijke verbetering voor stadsbewoners en gebruikers voor ogen hebben;
• inzetten op coproductie van burgers, organisaties, private partners en overheid.

Sterker dan bij de ‘grote’ stadsvernieuwingsprojecten legt de thematische projectoproep de  nadruk op het innovatief karakter. De thematische oproep wil een échte innovatiesubsidie zijn. Een vernieuwend project:

• draagt bij tot de praktijk van stadsvernieuwing in de stad én Vlaanderen;
• is zichtbaar en heeft de intentie zich te manifesteren als best practice;
• probeert een voorbeeldfunctie uit te dragen naar andere Vlaamse steden;
• speelt thematische in op integrale duurzaamheid, want heeft oog voor ecologische duurzaamheid, intelligente omgang met schaarse middelen, … maar ook voor sociale leefbaarheid.
• moet alle inwoners ten goede komen omdat de stad er voor iedereen is.

Om een thematisch stadsvernieuwingsproject binnen de 3 jaar af te ronden, hebben de steden nood aan:

• een goede projectorganisatie;
• een goede planning;
• een goed onderbouwd financieel plan.

‘Groen in de stad’

Als allereerste thema voor de thematische oproep kiest Vlaams minister Liesbeth Homans voor ‘Groen in de stad’. De intentie tot het groener maken van de steden past in de algemene beleidsambitie van Vlaanderen om in te zetten op de leefbaarheid en duurzaamheid van de Vlaamse steden.

De stadsvernieuw­ings­projecten investeerden tot nu toe vooral in bebouwing, verbouwingen en verharde publieke ruimte. In de binnenstad rest vaak maar weinig ruimte voor de inplanting van klassieke groenvoorzieningen, zoals stadsparken. Groene en blauwe elementen in de stad zorgen nochtans voor meetbare positieve effecten en bieden mee een antwoord op een aantal cruciale uitdagingen van de hedendaagse samenleving.

Enkele voorbeelden:

• groene en blauwe elementen hebben een positief effect op de belevingswaarde van een stad;
• het draagt bij tot een gezondere leefomgeving;
• het vormt een essentiële hefboom in de strijd tegen de negatieve gevolgen van de klimaatopwarming;
• ze dragen bij tot de sociale cohesie;
• ze maken de stad aantrekkelijker voor recreatie, toerisme en bedrijvigheid.

Met de thematische oproep wil Vlaanderen de steden de kans geven te ‘vergroenen’ om zo zowel de fysieke uitstraling, de leefbaarheid als de ecologische duurzaamheid van de stad te verbeteren. Gezien de beperkte vrije ruimte in onze steden, mikt de regering op innovatieve, écht vernieuwende initiatieven die vertrekken vanuit de compacte stad, creatieve oplossingen aanreiken en kunnen inspelen op verschillende aspecten van duurzaamheid en leefbaarheid.

De uiterste indieningsdatum voor de thematische projectoproep is 18 september 2017.

Meer details over de Oproep vindt u op de website stedenbeleid.