Oostende / Landbouwpark Tuinen van Stene

Het Landbouwpark Tuinen van Stene wordt één van de belangrijkste nieuwe publieke ruimtes van Oostende. Met het landbouwpark ‘Tuinen van Stene’ wil de stad Oostende een nieuw soort ‘landschapspark’ en een nieuwe publieke cultuur ontwikkelen. Dit innovatieve park vormt een onderdeel van het Groen Lint, een fietstraject van 35km door de open ruimte rond Oostende.

Het Landbouwpark Stene ligt te midden van baanwinkels, een schoolcomplex, polderdorp Stene, de open Snaaskerkepolder, lintbebouwing, en 20ste eeuwse woonwijken van de Stad Oostende. Dit 35ha grote gebied aan de stadsrand van Oostende wordt één van de belangrijke parken in het Groen Lint.


Eerder dan een traditioneel park biedt de locatie kansen voor de realisatie van een 21e eeuws landbouwpark met een bijkomende toeristisch-recreatieve functie. Het landbouwpark Tuinen van Stene moet niet alleen een groenruimte voor omwonenden en Oostendenaars worden, maar zal ook functioneren als een laboratorium voor nieuwe vormen van landbouw.

Het Landbouwpark Stene is geselecteerd als één van de vijf Pilootprojecten Productief Landschap. ILVO en Team Vlaams Bouwmeester hebben de Provincie West-Vlaanderen en Voorland aangesteld als projectregisseur voor de begeleiding van dit Pilootproject Productief Landschap.

Begin dit jaar werd ook een ontwerp- en onderzoeksteam aangesteld om de Tuinen van Stene vorm te geven. Het team bestaat uit: Technum, Maat-ontwerpers, landbouwexpert Jan-Willem van der Schans en Georges Descombes.

Landbouwpark

Het landbouwpark ‘Tuinen van Stene’ wil een synergie tussen klassieke parkfuncties (landschapsopbouw, natuurontwikkeling- en beheer, landschapsbeleving, recreatie, waterberging en –gebruik, …), nieuwe vormen van stadslandbouw (laboratorium van innovatieve landbouw, stad en landbouw dichter bij elkaar brengen, landbouweducatie, …) en een ruimtelijke en maatschappelijke integratie in de omgeving.

Daarbij zijn er nog heel wat vragen: welke vormen van stedelijke landbouw zijn hier aangewezen, wat zijn de opportuniteiten, hoe kan het voedselpark ruimtelijk verknoopt worden met zijn gefragmenteerde omgeving, hoe kan de link gelegd worden met de aanpalende sociale woonwijken, welke nieuwe, water-gerelateerde teelten kunnen ingezet worden op deze site, en hoe kunnen de actieve landbouwers betrokken worden bij het project?

Het Pilootproject landbouwpark ‘Tuinen van Stene’ moet niet alleen uitblinken door zijn innovatief ontwerp, maar ook door een vooruitstrevende aanpak naar realisatie. Dit kan gaan om de inzet van bepaalde instrumenten, samenwerkingsvormen, financiële ondersteuning voor bedrijfsomschakeling/evenementen/bottom-up initiatieven, een specifieke gefaseerde aanleg van de terreinen, toepassing van specifieke beheersvormen, …

Van het ontwerpteam wordt ook verwacht dat zij voor hun opdracht een participatief en cocreatief traject opzetten met een brede groep van actoren (o.a. landbouwers en eigenaars binnen de site, omwonenden, bewoners van Stene, ruimere landbouwsector, projectgroep, kwaliteitskamer, …) en hiervoor de nodige methodieken ontwikkelen.

 

oostende-groen-lint-eli-devriendt-stad-oostende-30-638 oostende-groen-lint-eli-devriendt-stad-oostende-32-638 oostende-groen-lint-eli-devriendt-stad-oostende-33-638

STND133_0

STND154_0