Leidraad pesticidenvrij ontwerpen

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) publiceerde een Leidraad Pesticidenvrij Ontwerpen. Deze leidraad geeft ontwerpaanbevelingen om nieuwe ontwerpen en bestaande terreinen op een eenvoudigere manier pesticidenvrij te kunnen onderhouden.

Openbare besturen, scholen, zorginstellingen en andere organisaties die openbare diensten leveren mogen geen pesticiden meer gebruiken. Ook voor bedrijven en andere commerciële activiteiten geldt een beperking op het pesticidengebruik.


Wie een terrein bezit of beheert – of dat nu een tuin, een park, een bedrijfsvestiging of een hele gemeente is – moet dit terrein ook onderhouden. Ongewenste vegetatie voorkomen begint al in de ontwerpfase, want voorkomen is beter dan genezen. Hou dus al zo vroeg  mogelijk in het ontwerptraject zoveel mogelijk rekening met het pesticidenvrij beheer. Ook op bestaande terreinen kunnen kleine ingrepen een groot verschil betekenen om ongewenste plantengroei te voorkomen en op die manier efficiënt pesticidenvrij te kunnen werken.

 

Leidraad

Deze leidraad biedt een hele reeks van aanbevelingen die u helpen om zowel nieuwe als bestaande terreinen onderhoudsvriendelijk (her) aan te leggen. Zowel verhardingen als groenzones komen aan bod en dat op grote en kleine schaal.

Spontane vegetatie wordt geïntegreerd in het ontwerp. Op andere locaties wordt om functionele of esthetische redenen gekozen voor een plantenvrij oppervlak dat daarna efficiënt pesticidenvrij te beheren is.

Deze nieuwe leidraad bevat veel creatieve oplossingen van de openbare besturen. Maar de doelgroep is ruimer dan de openbare besturen. Ze richt zich tot alle terreinbeheerders en tot de ontwerpers, aannemers en studiebureaus die in opdracht van de terreinbeheerders werken. Deze leidraad voor ontwerp en aanleg gebruikt de omschrijvingen van het Standaardbestek 250, is afgestemd op de richtlijnen van het Harmonisch Park- en Groenbeheer en op de principes van waterberging en het voorkomen van wateroverlast.

De richtlijn werd opgesteld in overleg met experts van diverse overheidsdiensten, van steden en gemeenten en van groenondernemers.

 

Algemene aanbevelingen

Deze leidraad is opgebouwd uit twee grote delen. Een eerste deel met algemene aanbevelingen en een tweede deel met de aanbevelingen specifiek voor aanleg en ontwerp.

De algemene aanbevelingen behandelen vier thema’s.

– Ontwerp ook vanuit het beheer

– Water in het ontwerp

– Raakvlakken

– Sensibiliseer en informeer

 

Aanbevelingen voor ontwerp en aanleg

Dit deel omvat de eigenlijke pesticidentoets met een opdeling in drie hoofdstukken.

– Verharding

– Tussen verharding en groenzone

– Groenzone

Het hoofdstuk Verharding start met een bespreking van de soorten verharding.

Het hoofdstuk Groenzone legt de basisprincipes uit van een ecologisch beheer. Dit deel wordt afgesloten met de checklist. Deze lijst somt alle aanbevelingen op en laat toe om een ontwerp of een heraanleg te checken op deze aanbevelingen. De lijst kan gebruikt worden om op een snelle manier na te gaan in hoeverre er bij een project aandacht werd besteed aan een pesticidenvrij beheer.

Niet elk punt op de checklist is van toepassing op elk project. De aanbevelingen voor groenzones zullen niet allemaal aangevinkt kunnen worden bij de aanleg van een parking en de aanbevelingen voor verhardingen zullen niet allemaal toepasbaar zijn op een plantsoen.

 

Pesticidentoets

Met de pesticidentoets kunt u op basis van het ontwerp en de aanleg van het terrein nagaan of dit efficiënt pesticidenvrij beheerd kan worden. De checklist van de pesticidentoets is eenvoudig te doorlopen voor een snelle evaluatie van het ontwerp.

Pas zeker de pesticidentoets toe, dit zorgt voor een onderhoudsvriendelijk ontwerp dat efficiënt te beheren is zonder pesticiden.

Op www.zonderisgezonder.be vindt u daarom een formulier dat een rapportering van de pesticidentoets vereenvoudigt. Dit formulier somt de hoofdaanbevelingen op voor verhardingen, groenzones en de grens tussen beide. Daarbij kan de invuller van het formulier aangeven op welke manier met deze aanbeveling rekening gehouden werd.

Dit formulier kan zo gebruikt worden door de opdrachtnemer om aan de opdrachtgever te rapporteren over het uitvoeren van de pesticidentoets.

Om het uitvoeren van deze aanbevelingen op te nemen in een erelooncontract kunt u op de pagina richtlijn erelooncontracten enkele standaardparagrafen vinden.

 

U kunt de publicatie ‘Pesticidenvrij ontwerpen. Leidraad voor ontwerp en aanleg’ hier downloaden.