Edegem / Agfa-Gevaert site wordt circulaire woonwijk

De leegstaande en verwaarloosde bedrijfssite van Agfa-Gevaert in Edegem wordt momenteel herontwikkeld tot een circulaire residentiële wijk die de naam Minerve zal dragen. Het masterplan voor de terreinen van Agfa Gevaert creëert een framework van aantrekkelijke publieke ruimtes waarrond wonen en diverse functies georganiseerd worden. Het waardevol industrieel erfgoed krijgt een centrale plek in het plan.

 


Minerve, een ontwikkeling van Revive, wordt een van de duurzaamste wijken van Antwerpen. De wijk zal bestaan uit 350 woonunits en buurtondersteunende functies zoals onder andere horeca, een kinderkribbe en buurtwinkels. De woonontwikkeling voorziet in diverse woontypologieën: grondgebonden woningen, meergezinswoningen met binnentuin, urban villa’s in het groen, sociale units, patiowoningen en een cohousingproject.

Architecten Achtergael tekende het masterplan, het landschapsplan werd uitgewerkt door Omgeving.

Landschapsontwerp

OMGEVING was verantwoordelijk voor het landschapsontwerp. Het ontwerp wil zich maximaal inpassen in de aanwezige groenstructuur van Mortsel en Edegem. Gezien de nabijheid van het gemeentelijk park Fort V was het belangrijk om een complementaire vorm van open ruimte te voorzien: groen op schaal van de wijk. Er wordt maximaal ingezet op publieke ruimtes op maat van de omliggende bebouwing en aanvullend op reeds bestaande groenzones.

Een parklint met verschillende sferen trekt zich tussen de Fort V-straat en de Minervastraat over het projectgebied uit. De groenzones – met streekeigen vegetatie – op de site brengen (buurt)bewoners samen, creëren speelplekken voor kinderen en bieden ruimte voor biodiversiteit – er komt onder meer een vleermuizencorridor gevormd door bomen en heesters met ook een lichtluwe zone – en het bergen en infiltreren van hemelwater. Er komen nergens echte straten maar eerder een aaneenschakeling van groen en woonerven waarrond gewoond wordt. Binnen de openbare ruimte worden waardevolle industriële restanten zoals een oude loods en verbindingsbrug geïntegreerd die herinneren aan de geschiedenis van de plek.

Er wordt geopteerd om de site maximaal autoluw te houden en gemotoriseerd verkeer te beperken door middel van circulatielussen. De ruimtelijke structuur wordt zo ingericht dat autoverkeer wordt ontmoedigd. Doorgaand autoverkeer op de site wordt vermeden waardoor de site een aangenaam verblijfskarakter krijgt en duurzamere modi worden gestimuleerd. Het masterplan stelt een maximale doorwaadbaarheid voor zachte mobiliteit voorop.

Bij Minerve blijft 50% van de totale ruimte openbaar en 25% zelfs onverhard. De aangeplante bomen, planten, bloemen en grassen worden afgestemd op functie en beleving. De Pterocarya Fraxinifolia bijvoorbeeld, een monumentale notelaar, houdt van natte grond en zal floreren in de waterbekkens. Daarnaast komt er ook bloemrijk grasland met solitaire bomen als blikvangers, afgewisseld met plantvakken waarin traag groeiende bomen en heesters geplant worden. In de puinborders kan je onder andere muskietgras, dragon, en echte salie terugvinden.

 

Circulair

Niet alleen de vrijwaring en herbestemming van heel wat erfgoed is circulair in dit project. Tal van andere keuzes en ingrepen maken Minerve tot een van ’s lands meest circulaire wijken. Zo krijgt Minerve als eerste woonwijk in België een warmtenet, gevoed door de restwarmte van de nabijgelegen Afga-Gevaert-fabriek. Door ondergrondse buizen wordt die restwarmte gebruikt om de 350 woonunits te voorzien van warm water en vloerverwarming. Daarnaast werd in de mate van het mogelijke ook circulair omgesprongen met het puin van de werf – niet alle gebouwen bleven overeind. Dat puin werd gebruikt in onder meer de plantenborders.

Bijzonder is dat onder die plantenborders bufferruimte zit om regenwater te recupereren. Want ook het waterbeheer is circulair: regenwater wordt maximaal geïnfiltreerd en gerecupereerd. Duizenden vierkante meters verharding worden weggehaald en er wordt gezorgd voor een optimale infiltratie in de bodem. Zo worden de parkeerplaatsen aangelegd in betontegels met grasvoegen. Er komen ook drie wadi’s op de site, beddingen voor grote hoeveelheden water afkomstig van de gebouwen, percelen en straten. Het water van de daken wordt dan weer gebruikt voor sanitaire doeleinden en buitenkranen om de riolering van de omliggende straten te ontlasten.

Bron: circubuild