Duizendknoop blijft zich verspreiden

Duizendknoop (Fallopia japonica of Polygonum cuspidatum) is een uitheemse plantensoort, die veel schade kan aanrichten en zeer moeilijk te bestrijden is. De soort heeft geen enkele moeite om door zwakke plekken in asfalt, beton of metselwerk heen te groeien en zorgt voor hoge kosten in het beheer van de openbare en groene ruimte. Beheerders van spoorlijnen, waterlopen en wegen, openbaar groen en bos- en natuurterreinen worden dan ook elk jaar geconfronteerd met de vraag, wat ze er aan gaan doen. De duizendknoop zal ook op een groot aantal nieuwe plekken voor de eerste keer boven de grond komen. Verspreiding van duizendknoop vindt nog steeds op grote schaal plaats via grondtransport en onzorgvuldig maaibeheer.

Ten aanzien van de verspreiding via grondtransport is het belangrijk dat de eis “duizendknoop vrij” wordt gesteld door de eigenaar van het terrein waarop grond wordt aangebracht. Daarnaast dient er bewustwording te worden gecreëerd bij grondbanken en bedrijven in grondverzet en -handel.
Duizendknoop wordt ook op grote schaal verspreid door maaibeheer langs wegen en waterwegen. Het is zeer belangrijk dat maaimachines worden gereinigd van maairesten, nadat duizendknoop is gemaaid en voordat op een volgende locatie wordt verder gewerkt. De knopen van duizendknoop zijn bij grondcontact namelijk in staat tot nieuwe planten uit te groeien. Daarnaast dient bekeken te worden op welke manier voorkomen kan worden dat duizendknoop in een berm wordt ‘uitgesmeerd’. Casper de Groot van Stichting Probos: “In veel wegbermen, maar ook in oevers van waterlopen, zie je opeenvolgende plukken duizendknoop. Deze staan veelal in de maairichting. Zo zorgt één groeilocatie van duizendknoop in combinatie met onzorgvuldig maaien ervoor dat de oppervlakte duizendknoop in die berm of oever steeds verder toeneemt. Hiermee wordt het risico van verspreiding naar andere terreinen ook steeds groter.”


In 2013 is Probos samen met een groot aantal beheerders van groen en water in Nederland de landelijke praktijkproef “Bestrijding duizendknoop” gestart. Inmiddels wordt door 31 organisaties op in totaal 119 locaties verspreid over Nederland duizendknoop bestreden. Per locatie wordt één van de onderzochte bestrijdingsmethoden toegepast, namelijk afdekken, intensief maaibeheer, chemische bestrijding, behandeling met Ultima of begrazing.

Ook op de website van het Agentschap Natuur en Bos vindt u meer informatie over Duizendknoop en hoe te bestrijden.